Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 25 kwiecień 2017

Posiedzenia Rady Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku, o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice, p. 204,  odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

 

Porządek obrad
XXVII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 27 kwietnia 2017 roku

 


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 30 marca 2017 r.  

4. Interpelacje radnych.

5.  Przedstawienie koncepcji architektoniczno - budowalnej planowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach – ref. mgr inż. Marek Dziwoki z Biura Projektowego „BUDOTECH” z Rybnika.  

6. Informacja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok  - ref. Zastępca Wójta.

7. Zapoznanie się z uchwałą Sejmiku Wojewódtwa Śląskiego w sprawie - wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – ref. j. w.

8.  Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu marcu 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f)  ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdr. - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela.
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Sl. - ref. Delegat do Związku Wiesław Mika.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie:  
a)  poparcia Apelu środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności – ref. Przewodnicząca Rady.
 
10. Wolne głosy, wnioski, zapytania i  interpelacje radnych.

11. Zamknięcie obrad  XXVII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXVI Sesja Rady Gminy Marklowice - 30.03.2017

Informuje się, że w dniu 30 marca 2017 roku, o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice, p. 204,  odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 30 marca 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 2 marca 2017 r.  

4. Interpelacje radnych.

5. „Przyjęcie Sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2016 rok” - ref. Dyrektor     
      biblioteki.

6. „Opieka Społeczna”  - przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
      rodziny - ref. Wójt Gminy.

7. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu lutym 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdr. - ref. delegat do Związku Alekszander Kądziela.

8.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a)  przyjęcia „Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2016 rok”,

b) określenia gatunków drzew, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia  
    16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz określenia wysokości stawek opłat za usunięcie  
    drzew i krzewów,

c) sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.

d) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r.
     z późniejszymi zmianami,

e) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok – ref.

9. Do wiadomości:
1) pismo Pionu ITR w sprawie – wizji w terenie.

10. Wolne głosy, wnioski, zapytania i  interpelacje radnych.

11.  Zamknięcie obrad  XXVI  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXV Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 2 marca 2016 roku, o godz. 16.00 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 2 marca 2017 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 31 stycznia 2017 r.  

4. Interpelacje radnych.

5. „Oświata w gminie Marklowice” - ref. Dyrektor GZOPO mgr Jolanta Tomaszewska.

5.1.  wyznaczenie radnych do składu komisji na wybór dyrektora do Przedszkola Akademia Wyobraźni                       
        w Marklowicach.
5.2.  do wiadomości - pismo GZOPO w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                  
        w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

6. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu styczniu 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Sekretarz Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzebiu Zdr. - ref. delegat do Związku Alekszander Kądziela,

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

b) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

c) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. Zastepca Wójta,

e) aktualnosci studium uwarunkowań i kierunków zagodspodarowania przestrzennego gminy Marklowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice – ref. j. w.

f) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok – ref. Skarbnik Gminy,

8. Wolne głosy, wnioski, zapytania i  interpelacje radnych.

9.  Zamknięcie obrad  XXV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXIV Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji

Informujemy, że XXIV Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji odbędzie się 31.01.2017 r. w budynku Urzędu Gminy pok. 204

 

Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 31 stycznia 2017 roku1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2016 r.  

4. Interpelacje radnych.

5.  Analiza potrzeb, planów i możliwości inwestycyjnych gminy na 2017 rok i lata następne – ref. Wójt i Zastępca Wójta.

6. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu grudniu 2016 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat do Związku W. Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice,

b)  udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2017,

c) zmiany uchwały nr XXII/123/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie – przyjęcia „Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026,

d) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

e) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez gminę Marklowice,

g) ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice,

h) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok,

8. Zamknięcie obrad  XXIV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXIII Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 22 grudnia 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 22 grudnia 2016 roku1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 24 listopada 2016 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu listopadzie 2015 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat do Związku W. Mika.

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017”.

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

c) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  Nr NPII.4131.1563.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

d) uchwalenie budżetu gminy Marklowice na 2016 rok - ref. Skarbnik Gminy
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) przedstawienie opinii i wniosków komisji,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym prze Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok gminy Marklowice,
4) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2017 rok.

e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2017-2023 - ref. Skarbnik Gminy
1) przedstawienie projektu uchwały
2) przedstawienie opinii komisji,
3) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie WPI gminy Marklowice na lata 2017-2023,
4) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2017-2023.

f) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2016 rok - ref. Skarbnik Gminy.

7. Przyjęcie Sprawozdań z działalności w roku 2016:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

8. Przyjęcie Planów Pracy na 2017 rok:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad  XXIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 4

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00