Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 19 styczeń 2017

Posiedzenia Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 22 grudnia 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 22 grudnia 2016 roku1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 24 listopada 2016 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu listopadzie 2015 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat do Związku W. Mika.

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017”.

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

c) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  Nr NPII.4131.1563.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

d) uchwalenie budżetu gminy Marklowice na 2016 rok - ref. Skarbnik Gminy
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) przedstawienie opinii i wniosków komisji,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym prze Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok gminy Marklowice,
4) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2017 rok.

e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2017-2023 - ref. Skarbnik Gminy
1) przedstawienie projektu uchwały
2) przedstawienie opinii komisji,
3) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie WPI gminy Marklowice na lata 2017-2023,
4) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2017-2023.

f) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2016 rok - ref. Skarbnik Gminy.

7. Przyjęcie Sprawozdań z działalności w roku 2016:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

8. Przyjęcie Planów Pracy na 2017 rok:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad  XXIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXII Sesja Rady Gminy VI kadencji

Informuje się, że w dniu 24 listopada 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 24 listopada 2016 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 27 października 2016 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Wstępne opinie na temat budżetu gminy Marklowice na 2017 rok.
6.  Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu październiku 2016 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
7. P odjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a)  przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026,
b) przyjęcia „Programu współpracy gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
8. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXI Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 27 października 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXI Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 27 października 2016 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 29 września 2016 r.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu wrześniu 2016 r. - ref.
Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Z. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,

8. P odjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy Marklowice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marklowice - ref. Wójt Gminy,

b) nadania statutu  Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach - ref. j. w.

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice - ref. Zastępca Wójta,

d) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej - ref. j. w.

e) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ref. j. w.

f) zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach - ref. dyr. GZOPO.

9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez radnych,  pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Marklowice - ref. Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy.

10. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

11. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Marklowice.

XX Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 29 września 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad, I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 29 września 2016 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 30 lipca 2016 r..

4. Interpelacje radnych.

5. "Bezpieczeństwo w gminie Marklowice" - ref. Komendant PKP w Wodzisławiu Śl mł. insp. mgr Jarosław Grudziński.

5.1. "Bezpieczeństwo przeciw pożarowe w gminie Marklowice" - ref. Prezes OSP w Marklowicach Piotr Skupień.

6. "Oświata" - Sprawozdanie Wójta Gminy.

7. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu sierpniu 2016 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f)  ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Z. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

8.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii - ref. Sekretarz Gminy,
b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice - ref. Zastępca Wójta,
c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ref. j. w.
d) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - ref. j. w.
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice - ref. j. w.
f) podatku od nieruchomości - ref. Skarbnik Gminy,
g) udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. - ref. Sekretarz Gminy,

9. Informacja w sprawie:
a) nieodpłatnej pomocy prawnej - ref. Sekretarz Gminy.

10.  Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Marklowice.

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku, po posiedzeniu posiedzenia Komisji ITR i SSP (na sali obrad  w Urzędzie Gminy Marklowice p. 204) odbędzie się XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marklowice.


Porządek obrad
XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 30 sierpnia 2016 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 czerwca 2016 r.
4. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marklowice na lata 2016-2023 - ref. Zastępca Wójta,
b) określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Marklowice w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2016 rok - ref. j. w.
c) wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy - ref. Przewodnicząca Rady.
5. Zamknięcie obrad XIX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 4

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00