Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 26 luty 2017

Posiedzenia Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych w dniu 21 lutego 2017 r.

Informujemy, że w dniu 21 lutego o godz. 16.00 w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice (1 piętro) odbędzie się posiedzenie komisji Spraw Społecznych rady Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP z dnia 12 stycznia 2017r.

4 . Tematyka:

4.1. Działalność w zakresie promocji

4.2. Organizacje i stowarzyszenia – prezesi stowarzyszeń i Pion SSP,

4.3. Kluby sportowe – prezesi klubów

4.4. Straż Pożarna

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

b) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez Gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

c) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

6. Rozpatrzenie pism:

a) dyrektora Powiatowego Publicznego ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. - w sprawie dotacji. 

b) pismo poparcia Starosty Powiatowego dla powyższej sprawy.

7. Wolne głosy i wnioski.

8 . Zamknięcie posiedzenia komisji.

XXIV Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji

Informujemy, że XXIV Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji odbędzie się 31.01.2017 r. w budynku Urzędu Gminy pok. 204

 

Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 31 stycznia 2017 roku1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2016 r.  

4. Interpelacje radnych.

5.  Analiza potrzeb, planów i możliwości inwestycyjnych gminy na 2017 rok i lata następne – ref. Wójt i Zastępca Wójta.

6. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu grudniu 2016 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat do Związku W. Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice,

b)  udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2017,

c) zmiany uchwały nr XXII/123/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie – przyjęcia „Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026,

d) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

e) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez gminę Marklowice,

g) ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice,

h) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok,

8. Zamknięcie obrad  XXIV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXIII Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 22 grudnia 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 22 grudnia 2016 roku1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 24 listopada 2016 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu listopadzie 2015 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat do Związku W. Mika.

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017”.

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

c) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  Nr NPII.4131.1563.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

d) uchwalenie budżetu gminy Marklowice na 2016 rok - ref. Skarbnik Gminy
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) przedstawienie opinii i wniosków komisji,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym prze Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok gminy Marklowice,
4) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2017 rok.

e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2017-2023 - ref. Skarbnik Gminy
1) przedstawienie projektu uchwały
2) przedstawienie opinii komisji,
3) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie WPI gminy Marklowice na lata 2017-2023,
4) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2017-2023.

f) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2016 rok - ref. Skarbnik Gminy.

7. Przyjęcie Sprawozdań z działalności w roku 2016:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

8. Przyjęcie Planów Pracy na 2017 rok:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad  XXIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXII Sesja Rady Gminy VI kadencji

Informuje się, że w dniu 24 listopada 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 24 listopada 2016 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 27 października 2016 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Wstępne opinie na temat budżetu gminy Marklowice na 2017 rok.
6.  Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu październiku 2016 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
7. P odjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a)  przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026,
b) przyjęcia „Programu współpracy gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
8. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXI Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 27 października 2016 roku, o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Marklowice (sala obrad,  I - piętro, p. 204).

 

Porządek obrad
XXI Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 27 października 2016 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 29 września 2016 r.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu wrześniu 2016 r. - ref.
Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Z. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,

8. P odjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy Marklowice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marklowice - ref. Wójt Gminy,

b) nadania statutu  Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach - ref. j. w.

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice - ref. Zastępca Wójta,

d) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej - ref. j. w.

e) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ref. j. w.

f) zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach - ref. dyr. GZOPO.

9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez radnych,  pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Marklowice - ref. Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy.

10. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

11. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 4

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00