Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 23 listopad 2017

Posiedzenia Rady Gminy

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 26.10.2017 r.

Informuje się, że dniu 26 października 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice

 

Porządek obrad
XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 26 października 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 28 września 2017 roku.
4. Interpelacje radnych.
5. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 - ref. Dyrektor GZOPO oraz  Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Marklowice.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu wrzesniu 2017 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdr. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach,
b)przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach,
c) przystąpeinia do projektu konkursowego pn. „Planuj, eksperymentuj działaj” - w ramach Regionalnego Progrnu Operacujnego Województwa Śląskiego (mat.w dniu sesji),
d) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni
przydrożnej,
e) stanowiska Rady Gminy Marklowice w sprawie  opieszałości przy realizacji napraw z tytułu szkód górniczych (mat. w dniu sesji),
f) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok.

8.  Informacja nt złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez Radnych oraz funkcyjnych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Marklowice - ref. Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady.
9. Wolne głosy, wnioski i  zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.  Zamknięcie obrad  XXXI Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXX Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że dniu 28 września 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 28 września 2017 roku

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 8 czerwca 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Tematyka - „Bezpieczeństwo”
5.1. „Bezpieczeństwo w gminie Marklowice” - ref. Komendant KPP w Wodzisławiu Śląskim  mł. insp. mgr Jarosław Grudziński.
5.2. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie Marklowice” - ref. Prezes OSP  Piotr Skupień.

6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu czerwcu 2017 r. - ref.  Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  krótka informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku – ref. Wójt Gminy,
f)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
g) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Z. - ref. delegat do Związku Radny Aleksander Kądziela,
h) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a)  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Marklowice a Gminą Mszana w sprawie - budowy drogi dojazdowej,
b)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice,
c)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice,
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,
e) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice,

8.  Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXIX Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 8 czerwca 2017 roku, o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice (p. 204),  odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 8 czerwca 2017 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu maju 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta na temat dodatkowych ważniejszych działań podejmowanych w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - ref. Delegat Aleksander Kądziela,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2016 rok” .
6.1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2016 rok” - ref. Skarbnik Gminy i Inspektor Pionu FB M. Bartosik.
6.2. zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy Marklowice t. j.: Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej raz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o „Sprawozdaniu Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz o „Sprawozdaniu Finansowym Gminy Marklowice za 2016 rok” - ref. Przewodnicząca Rady.
6.3. Podjęcie uchwały w sprawie – rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2016 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2016 rok”  - ref. j.w.
6.4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6.5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
6.6. podjęcie uchwały w sprawie – udzielenia Wójtowi Gminy Marklowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – ref. jw.
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) przekazania środków finansowych dla Policji – ref. Sekretarz Gminy,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomosci gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta,
c) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok – Skarbnik Gminy.
8. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXVII Sesja Rady Gminy Marklowice

Informuje się, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku, o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice, p. 204,  odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

 

Porządek obrad
XXVII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 27 kwietnia 2017 roku

 


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 30 marca 2017 r.  

4. Interpelacje radnych.

5.  Przedstawienie koncepcji architektoniczno - budowalnej planowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach – ref. mgr inż. Marek Dziwoki z Biura Projektowego „BUDOTECH” z Rybnika.  

6. Informacja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok  - ref. Zastępca Wójta.

7. Zapoznanie się z uchwałą Sejmiku Wojewódtwa Śląskiego w sprawie - wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – ref. j. w.

8.  Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu marcu 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f)  ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdr. - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela.
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Sl. - ref. Delegat do Związku Wiesław Mika.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie:  
a)  poparcia Apelu środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności – ref. Przewodnicząca Rady.
 
10. Wolne głosy, wnioski, zapytania i  interpelacje radnych.

11. Zamknięcie obrad  XXVII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

XXVI Sesja Rady Gminy Marklowice - 30.03.2017

Informuje się, że w dniu 30 marca 2017 roku, o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Marklowice, p. 204,  odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 30 marca 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 2 marca 2017 r.  

4. Interpelacje radnych.

5. „Przyjęcie Sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2016 rok” - ref. Dyrektor     
      biblioteki.

6. „Opieka Społeczna”  - przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
      rodziny - ref. Wójt Gminy.

7. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu lutym 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdr. - ref. delegat do Związku Alekszander Kądziela.

8.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a)  przyjęcia „Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2016 rok”,

b) określenia gatunków drzew, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia  
    16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz określenia wysokości stawek opłat za usunięcie  
    drzew i krzewów,

c) sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.

d) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r.
     z późniejszymi zmianami,

e) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok – ref.

9. Do wiadomości:
1) pismo Pionu ITR w sprawie – wizji w terenie.

10. Wolne głosy, wnioski, zapytania i  interpelacje radnych.

11.  Zamknięcie obrad  XXVI  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 5

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00