Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 26 luty 2017

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 23 lutego 2017 r.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 16.00, na sali 204 budynku Urzędu Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR z dnia 12 stycznia 2017 r.

4. Temat:
4.1. Zakres remontu budynku przy Osiedlu Kolorowym.
4.2. Przedstawienie projektu adaptacji byłego przedszkola – godz. 16.30.
4.3. wprowadzenia abonamentu dla użytkowników przydomowych oczyszczalni oraz najmu pawilonu gastronomicznego.

5 . Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy za najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice.
b) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych oraz komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 12 stycznia 2017 r.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie komisji Spraw Społecznych i komisji Infrastruktury Technicznej

i Rozwoju odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r., o godz. 16.00, w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR z dnia 7 grudnia 2016r.

4 . Tematyka:
- Komisja Spraw Społecznych:
4.1. Omówienie organizacji zajęć szkolnych dla SP-1 i SP-2 na basenie – ref. dyr. SP-1 i SP-2
4.2. Przedstawienie stanowiska Komisji ds. Oświaty w sprawie reformy gimnazjum.

- Komisja ITR:
4.3. Plan zamierzeń inwestycyjnych do końca 2018 r. z propozycja zmian regulaminu dot. wymiany pieców ekologicznych – ref. Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz.
4.4. Ustalenie lokalizacji siłowni w dzielnicach gminy Marklowice.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

b) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez Gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice.

d) udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2017.

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice.

7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych oraz komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 7 grudnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 16.00, w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice, odbędzie się posiedzenie komisji Spraw Społecznych oraz komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

Proponowany porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP z dnia 22.11.2016r.

4. Rozpatrzenie pisma mieszkańców z dnia 15.10.2016 r. w sprawie: etapowej modernizacji ul. Jana Kilińskiego.

5. Reforma Oświaty.

6. Omówienie formy organizacji gminnych imprez masowych.

7. Dyskusja n.t. dotacji dla organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego.

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) Budżetu Gminy Marklowice na 2017 rok.

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice.

c) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017”.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 22 listopada 2016 r.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, odbędzie się w dniu 22 listopada, o godz. 16.00, na sali 204 Urzędu Gminy Marklowice.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP z dnia 19.11.2016 i protokołu z posiedzenia komisji ITR z dnia 20.11. 2016r.

4. Przedstawienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marklowice na lata 2016-2024.

4.1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.

4.2 Uchwała w sprawie: Przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026.

 

5. Temat:

Analiza Projektu budżetu Gminy Marklowice na 2017 r.

5.1 uchwała w sprawie Budżetu Gminy Marklowice na 2017 rok.

5.2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2017-2023.

6. Rozpatrzenie:

a) koncepcji połączenia księgowości jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy – przedstawiciele GZGK, GZOPO, OPS.

b) kwestii ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – przeniesione z komisji październikowej SSP.

- pisma Przewodniczącego Rad Pedagogicznych (z dn. 27.10.2016r.) w sprawie – dodatku mieszkaniowego.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” -

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 20 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2016 o godz. 16.00,

na sali 204 Urzędu Gminy Marklowice, odbędzie się posiedzenie komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

Posiedzenie poprzedzone będzie wizją loklaną na ul. Goplany i Kilińskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR z dnia 22 września 2016r.

4. Wizja lokalna na pomiędzy ul. Goplany – Kilińskiego – godz. 15.15

5. Temat: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w gminie Marklowice

– Firma SYNTAX ARCHITEKCI: ref. Piort i Małgorzata Łapeta.

6.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice.

c) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Strona 1 z 6

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00