Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 13 grudzień 2017

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Posiedzenie komisji ITR i SSP w dniu 23.11.2017 r.

Informuje się, że dniu 23 listopada 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 23 listopada 2017 roku

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 8 listopada 2017 roku.

4. Temat: Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
4.1. budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok,
4.2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018-2023.

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)  przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok  - ref. Inspektor P. SSP Cz. Somerlik,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta
c) stanowiska w sprawie opieszałości przy realizacji napraw z tytułu szkód górniczych – ref. j.w. (mat. w dniu komisji),
d) ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej - stanowiska w sprawie opieszałości przy trealizacji napraw z tytułu szkód górniczych – ref. Inspektor P. FB Magdalena Bartosik.

6.  Zaopiniowanie sprawy:   (Komisja ITR)
1)  zmiany stawek czynszu, najmu i dzierżawy gruntów komunalnych – ref. Zastępca Wójta,
2) komunalizacji działek – ref. j.w.


7. Do wiadomości:
1) opinia prawna dotycząca - zakupu minibusa dla potrzeb stowarzyszeń i klubów.

8. Wolne głosy i wnioski.
9.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Komisje Rady Gminy 8 listopada

Informuje się, że dniu 8 listopada 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji
w dniu 8 listopada 2017 roku

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 19 października 2017 roku.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:

a/ stawek podatku od nieruchomości – ref. Wójt Gminy,

b) informacja nt podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego – ref. j.w.

c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" - ref. Inspektor P.SSP Cz. Somerlik.

5. Przedstawienie zasad udzielania pomocy mieszkańcom gminy przy wymianie źródeł ogrzewania w 2018 roku – ref. Wójt i Zastępca Wójta.

6. Do wiadomości:

a) pismo w sprawie remontu odcinka drogi woj. 932 ul. Wyzwolenia.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 19 października 2017 roku.

Informuje się, że dniu 19 października 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 19 października 2017 roku

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 14 września 2017 roku.

4. Tematyka:
Komisja SSP – „Ochrona Zdrowia”.
a) Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ref. Gabriela Pośpiech.
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – ref. Inspektor Pionu SSP Czesława Somerlik,

5. Zaopiniowanie pism powodujące zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – Kom. SSP i ITR.
a/ pismo Biblioteki Publicznej - zwiększenie dotacji,  kwota 2.500,00 zł,
b/ pismo OPS – Domy Pomocy Społecznej, kwota 10.000,00 zł – ref. Kierownik OPS K. Malina,

6. Zaopiniowanie projetów uchwał sesyjnych w następujących sprawach - Kom. SSP i ITR :
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach – ref. Dyrektor GZOPO J. Tomaszewska,
b) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach-ref. j. w.
c) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej – ref. Zastępca Wójta,
d) zczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice  lub  jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – ref. Gł. Księgowa J. Mrozek,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok – ref. Inspektor M. Bartosik.

7. Komisja ITR:
1. Przedstawienie Zarzadzenia Wójta Gminy w sprawie – przyjęcia procedury poboru prób popiołu oraz paliwa w ramach kontroli kotłowni, prowadzonych przez Gminę Marklowice w obrębie nieuchomości, na których dla potrzeb grzewczych wykorzystuje się paliwa stałe – ref. Zastępca Wójta.

8. Do wiadomości:
a) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
b) pismo p. Beaty Błatoń w sprawie remontu ul. Rzemieślniczej.
c) pismo Gminy Mszana w sprawie budowy drogi b. Szymanowskiego.

9. Wolne głosy i wniski.
10.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 14 września 2017 roku.

Informuje się, że w dniu 14 września 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 14 września 2017 roku1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 6.06.2017 roku.
4.   Tematyka:

Komisja SSP - „Oświata”
a) przegląd i działalność szkół i przedszkola - ref. dyrektorzy placówek oświatowych,
b) kółka zainteresowań oraz działalność świetlic szkolnych - ref. j.w.

Komisja ITR:
a) ocena realizacji remontów w placówkach oświatowych - ref. dyr. placówek oświatowych.
b) stan realizacji inwestycji - ref. Zastępca Wójta,
c) „Akcja zima 2017/2018” - ref. Dyrektor GZGK.

5. Zaopiniowanie spraw – Komisja ITR   - ref. Zastępca Wójta:
a) sprzedaży działek przy ul. P. Musioła w drodze przetargu,
b) nabycia działki pod drogę – ul. Goplany,
c) nabycia działki pod remizę OSP przy ul. Krakusa,
d) nieodpłatnego nabycia mienia w porozumieniu z miastem Wodzisławiem Śl.

6. Zaopiniowanie pism powodujące zmiany w budżecie gminy na 2017 rok:
a) pismo Pionu ITR - Os. Kolorowe 13, kwota 2.712,18 zł,
b) pisma Pionu SSP - wpłata od uczestników koloni, kwota 7.980,00 zł,
c) Pionu SSP  - zwiększenie budżetu w dziale 854 na stypendia Wójta Gminy, kwota 10.000,00 zł,
d) pismo UKS „Samson Marklowice” i SP 1 - zakup sprzętu sportowego, kwota 9.000,00 zł,
e) pisma GZGK- przeniesienie między działami, kwota 2.325,00 zł,
f) pismo GZGK - przeniesienie między działami, kwota 15.000,00 zł,
g) pismo GZGK - dot. wydatków inwestycyjnych i bieżących dla GZGK.

7. Zaopiniowanie projetów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Marklowice a Gminą Mszana w sprawie - budowy drogi dojazdowej - ref. Zastępca Wójta,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice – ref. jw.
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice – ref. j.w.

8. Do wiadomości:
a) Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Marklowice za I półrocze 2017 roku.

9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz komisji Spraw Społecznych w dniu 6 czerwca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 roku, o godz. 16.00 -w budynku Urzędu Gminy Marklowice, (sala 204), odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 9.05.2017r.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice.

b) przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie:

a) dzierżawy rolnej działki – pismo p.Nitner, zam. ul. Kilińskiego.

b) wykonania drogi będącej przedłużeniem bocznej Działkowej.

c) obniżenia stawki czynszu – APTEKA MEDIKOR.

6. Wyrażenia opinii w sprawie: kursów autobusowych linii 218.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 8

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00