Informujemy, że w dniach od 23.01 do 27.01.2023r. Biuro Programu "Czyste powietrze" będzie nieczynne.

Gmina Marklowice przystąpiła do realizacji Programów „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, Programy finansowane są przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z państwowych funduszy celowych - Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach https://bip-ops.marklowice.pl

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie województwa zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w gminie w popularyzację badania. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonym badaniu, jego celu, metodach i bezpieczeństwie.

""

Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności. Na oszustwo najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia i – z typową dla siebie otwartością – chętnie nawiązują kontakty z obcymi. Więcej na ten temat w linku https://dokumentyzastrzezone.pl/seniorze-nie-daj-sie/

senior