Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych.
KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM
Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:
- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,
- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.
Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.
Przyznanie dodatku następuje się w drodze decyzji administracyjnej.
DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW PO 11 SIERPNIA 2022 R.
Dotychczas dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych.
Ważne informacje.
Jeśli wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.
Jeśli wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Informuje się, że we wniosku o dodatek nadzy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.
Informuje się, że we wniosku o dodatek należy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.
Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022r.

11.11.2022 r. obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Marklowicach uroczystą mszą świętą "Za Ojczyznę" o godz.9 00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszę św. w obecności mieszkańców i pocztów sztandarowych Gminy Marklowice, Szkoły Podstawowej nr 1, Ochotniczej Straży Pożarnej, górników i rolników odprawił ks. Proboszcz Janusz Jojko.
Przed mszą św. Zastępca Wójta Gminy Pan Piotr Galus wraz z Radnymi złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Powstańczym oraz pod tablicą ku czci poległych "Za Ojczyznę".

radni wraz z wójtem gminy składają kwiaty przy pomniku

radni wraz z wójtem gminy składają kwiaty przy pomniku

W ramach realizacji zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych Gmina Marklowice otrzymała dziś informację z Polskiej Grupy Górniczej S.A., że sortyment węgla, który otrzyma gmina (nie podlega to negocjacji) to Orzech z KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit oraz Groszek II z KWK Wesoła. Charakterystyka zaproponowanego paliwa jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.pgg.pl
O dalszych postępach w realizacji będziemy informować.

Ponowny nabór na podinspektora w Pionie ITR więcej informacji w linku https://bip.marklowice.pl/bipkod/24887248