Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 12 listopad 2019

Archiwalne Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pod budownictwo mieszkaniowe

musiol1073

WÓJT GMINY MARKLOWICE ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pod budownictwo mieszkaniowe
własność: Skarb Państwa - Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym

Termin poprzedniego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7 czerwca 2018 r.

Działka jest niezabudowana, uzbrojona, poza niewykorzystywanymi służebnościami drogowymi wolna od obciążeń, położona w Marklowicach przy
ul. Pawła Musioła.
Przeznaczenie w planie miejscowym:  4.1 MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieruchomość składająca się z działek:
Działka nr 1128/22 i 1125/16 o pow. ogółem  0,6918 ha, KW Nr GL1W/00013307/7,  KW Nr GL1W/00051674/8
Cena wywoławcza: 380.490,00 zł netto (55,00 zł/m2)
do ceny zostanie naliczony podatek VAT w wys. 23%;
wadium: 40.000,00 zł;

1. Opis nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy szeregowej. Położona jest przy drodze publicznej ul. Pawła Musioła. Uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, woda, gaz i energia elektryczna, oświetlenie publiczne. W sąsiedztwie osiedlowa nowa zabudowa jednorodzinna oraz nowe przedszkole.
2. Przetarg ustny odbędzie się 6 września 2018 r. o godz.10.30 w sali 204 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71.
3. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej do dnia 3 września 2018 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569  w Urzędzie Gminy Marklowice.
4. Postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

musiol1173
foto: google 2017
5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
7. Wójt Gminy Marklowice może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.
8. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pionem ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830.
musiol1174
Foto: Google 2017
17. Informacji w sprawie przetargu udziela Pion ITR Urzędu Gminy Marklowice tel. 32 4592830  w godz. od 8.00 do 14.00.
9. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ wniesienie wadium w terminie;
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ promesą MSWiA, zawierająca zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U  z 2017 poz. 2278 ze zm.),
f/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu  o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
g/ przedłożenie podpisanej przez oferenta umowy zobowiązującej w sprawie ustalenia warunków zagospodarowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Marklowicach przy ul. Pawła Musioła i wysokości kar umownych w przypadku niedotrzymania tych warunków zagospodarowania o którą należy zwrócić się do Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju tut. Urzędu przy ul. Wyzwolenia 71, pok. 303.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Pionie Infrastruktury technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.
Gmina Marklowice zastrzeże sobie w odrębnej umowie zobowiązującej możliwość egzekwowania kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości w  przypadku gdy:
1) w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji, przy czym przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć wybudowanie fundamentów (art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
2) w okresie do 3 lat od podpisania umowy notarialnej Nabywca będzie zbywał nieruchomość bez spełnienia warunku 1).
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00