Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 23 styczeń 2019

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki" - wschodnią część ul. Wiosny Ludów oraz rejon ul. Astrów i ul. Jabłoniowej

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marklowice

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki" - wschodnią część ul. Wiosny Ludów oraz rejon ul. Astrów i ul. Jabłoniowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr X/58/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki" - wschodnią część ul. Wiosny Ludów oraz rejon ul. Astrów i ul. Jabłoniowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 7.11.2018 r. do 6.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. nr 302, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu dotyczy fragmentów projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki" - wschodnią część ul. Wiosny Ludów oraz rejon ul. Astrów i ul. Jabłoniowej", dla których zostały wprowadzone zmiany wynikające z uwzględnienia uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, polegające na:

  • powiększeniu terenu 1MN2 kosztem terenu 2R,
  • powiększeniu terenu 1MN2 kosztem terenu 3R,
  • powiększeniu terenu 8MN3 kosztem terenu 13R,
  • powiększeniu terenu 6MN3 kosztem terenu 12R,
  • likwidacji terenu 5U i powiększeniu w tym obszarze terenu 10MN1.

Obszar, którego dotyczy ponowne wyłożenie ww. projektu planu do publicznego wglądu obejmuje tereny oznaczone symbolami 5U, 10MN1, 1MN2, 6MN3, 8MN3, 2R, 3R, 12R, 13R, wyznaczone w ww. projekcie planu, który był poprzednio wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8.08.2018 r. do 7.09.2018 r. Granice tych obszarów określa mapa załączona do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, pok. 204 o godz. 16.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marklowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem zaufanym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21.12.2018 r.:

  • w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marklowice.

Wójt Gminy Marklowice
mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Mapka z obszarami, których dotyczy ponowne wyłożenie planu:

mpzp mapka 11 2018
kliknij, aby powiększyć

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00