Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2007

Spis Wyborców

  • Drukuj
INFORMACJA
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 10 września 2007 r.
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy zarządzonymi na dzień 23 września 2007 r

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. )      


Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Rady Gminy zarządzonymi na dzień 23 września 2007 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 10.09. 2007 r do 21.09.2007 r w godz. od 8ºº do 15ºº w pok. 304 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwia-jące ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U Nr 191, poz. 1417).

Wójt Gminy Marklowice
mgr inż. Tadeusz Chrószcz