Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 15 wrzesień 2019

Ogłoszenia

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2018/2019

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioski należy składać od 3 do 17 września 2018 roku, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych - do 15 października 2018 r. – wnioski do pobrania w siedzibie OPS w Marklowicach (pokój 117) lub na stronie internetowej www.marklowice.pl (zakładka BIP,samorząd - jednostki organizacyjne – OPS - ogłoszenia).

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie uchwalenia u udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice.

Wójt Gminy Marklowice informuje, iż w dniach od 15.01.2014r. do 29.01.2014r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U 2003r. Nr 96, poz. 873 z póżń. zm.), działającymi na terenie Gminy Marklowice, dotyczące projektu uchwał w sprawie:

1. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać zgodnie z §2 i §3 uchwały Nr XL VII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do 27 sierpnia 2013 roku.

Projekt uchwały

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach poszukuje przewoźnika do rozwozu 16 ton węgla na terenie gminy Marklowice.
Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach z siedzibą w Urzędzie Gminy Marklowice – parter pokój 116 lub 117 do dnia 10.08.2012r.

Zapytanie ofertowe

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.),Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych e elementami masażu” dla 1 uczestniczki projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Opis przedmiotu zamówienia:

  • Program kursu musi obejmować zajęcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej;
  • Liczba godzin kursu – 180 godzin lekcyjnych;
  • Kurs powinien kończyć się egzaminem;
  • Po zakończeniu kursu uczestniczka otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. poz. 186) i/lub certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. Certyfikat powinien posiadać logotypy PO KL i EFS;
  • Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestniczce kursu:

    Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na opiekunów prawnychdla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych  dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00