Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 16 grudzień 2018

Projekt EFS

INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE W 2014 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż w 2014 r. zrealizowano ostatnią edycję projektu systemowego pn.: ,,Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyło w niej 10 osób.
Projekt był realizowany od 2008 r. i odbyło się 7 jego edycji. Łącznie udział w nim wzięło 65 osób, które dzięki ukończeniu kursów i szkoleń nabyły nowe umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe gwarantujące im poprawę jakości życia społecznego, zawodowego oraz osobistego. Większość z tych osób podjęła zatrudnienie. W projekcie zastosowano instrumenty aktywnej integracji, tj. instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej wspierające osoby uczestniczące w projekcie w procesie poszukiwania zatrudnienia.
Na przestrzeni 7 lat na realizację projektu pozyskano kwotę 688.785,46 zł. W ramach projektu zrealizowano takie kursy i szkolenia, jak: treningi umiejętności społecznych i psychospołecznych, szkolenia z doradcą zawodowym, obsługa komputera, kucharz małej gastronomii z modułem minimum sanitarne, prawo jazdy kat. B i C, nowoczesny sprzedawca, kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej, florystyka, spawanie metodą MAG i TIG, nowoczesne metody przedłużania paznokci, fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych, księgowość z elementami kadr i płac, opiekun osób starszych i dzieci z elementami masażu, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami masażu, stylizacja paznokci z manicure, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, operator koparko – ładowarki, krój i szycie, instruktor nauki jazdy, pracownik biurowy z elementami prowadzenia własnej działalności, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, wielospecjalistyczny kurs terapii manualnej, fryzjer, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, wizaż z elementami kosmetyki, operator piły łańcuchowej z obsługą kosy spalinowej, trener personalny, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
W dniu 30 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Marklowice, uczestnicy projektu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach.

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE W 2014 r.(II)

logo

W ramach realizacji tegorocznej edycji projektu pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano następujące kursy zawodowe: „Trener personalny", „Krój i szycie", „Prawo jazdy kat B", „Stylizacja paznokci i manicure", kursy na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekuna dzieci, kursy spawania metodą MAG i TIG, „Programowanie i obsługa obrabiarek CNC". Obecnie trwają jeszcze kursy z zakresu księgowości, kurs obsługi wózków jezdniowych oraz kurs fakturowania z obsługą kas fiskalnych. Udział w kursach jest bezpłatny, ponieważ są one współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zapytanie ofertowe Kierowca - operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej(I)

logo

 

Marklowice, dn. 17.11.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej" dla 2 uczestników projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe- Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych(I)

logo

Marklowice, dn. 17.11.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZAPYTANIE OFERTOWEOśrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych " dla 6 uczestniczek projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Marklowice, dn. 31.10.2014 r.

Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Operator koparko - ładowarki" dla 1 uczestnika projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1. Wymagania dotyczące kursu:

W ramach realizacji kursu Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze co najmniej 170 godzin. Program ww. kursu powinien być podzielony na część teoretyczną oraz indywidualną część praktyczną;
2) posiadania uprawnień do prowadzenia zajęć, a także wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń, koncesji, homologacji i atestów na szkolenie i egzaminowanie uczestnika szkolenia;
3) zorganizowania i opłacenia badań lekarskich, w przypadku, kiedy badania takie są wymagane;
4) przekazania uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych;
5) zapewnienia warunków szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania kursu;
6) przeprowadzenia egzaminu i wydania zaświadczenia ukończenia kursu;
7) bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika na zajęciach oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania;
8) eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i w czasie prowadzenia zajęć;
9) prowadzenia w trakcie szkolenia listy obecności z każdego dnia szkolenia oraz przekazania tej listy zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu;
10) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, w szczególności:
a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
b) protokołu z egzaminu;
c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, a także do przekazania Zamawiającemu oryginałów ww. dokumentacji (względnie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
2. Termin realizacji zamówienia:
Listopad - grudzień 2014 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: powiat wodzisławski, m. Rybnik lub m. Jastrzębie Zdrój.
4. Oferta powinna zawierać:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia kursu będącego przedmiotem oferty, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń, koncesji, homologacji i atestów;
4) informację o kadrze dydaktycznej, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia szkolenia (kserokopie dyplomów ukończenia szkół i uczelni, kserokopie uprawnień, certyfikatów, homologacji itp.) wraz z pisemnym zobowiązaniem, że cały kurs zostanie poprowadzony przez osobę wskazaną w ofercie, a także pisemną zgodą tej osoby na przetwarzanie w związku z realizowanym kursem jej danych osobowych;
5) szczegółowy program kursu;
6) referencje wystawione przez inne podmioty, które korzystały z usług Wykonawcy;
7) cenę kursu brutto;
8) liczbę zajęć teoretycznych oraz liczbę zajęć praktycznych, jakie zostaną zrealizowane podczas kursu;
9) informację o miejscu realizacji kursu;
10) informację o miejscu odbywania praktyki w ramach kursu;

Uwaga!
W przypadku ofert składanych lub podpisywanych przez osoby inne niż statutowo upoważnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta, do oferty należy dołączyć pisemne upoważnienie – wystawione zgodnie z wymogami statutowymi – dla tych osób.

4. Kryteria wyboru oferty:
Cena kursu, zgodność z opisem Zamawiającego.

5. Informacje końcowe:
1) Oferty można składać osobiście w siedzibie ośrodka lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71 44-321 Marklowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na przeprowadzenie kursu obsługi koparko – ładowarki 2014 r.". Na pytania odpowiada pracownik socjalny Lidia Banaś pod numerem telefonu 32 4550684;
2) Termin składania dokumentów upływa dnia 07.11.2014 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego);
3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się tylko z wybranym Wykonawcą;
4) Do oferty należy dołączyć załączniki widoczne poniżej.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marklowicach
Krystyna Malina

Pliki do pobrania

załacznik nr 1

załącznik nr 2

Strona 1 z 13

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00