Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 25 kwiecień 2018

Informacje

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

 Zlecanie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z póź. zm.).

Czytaj więcej...

Konsultacje - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wójt Gminy Marklowice informuje, iż w dniach od  12.10.2012 r. do 26.10.2012 r.
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na rok 2013”.

Prosimy o przekazywanie swoich opinii, wniosków i zastrzeżeń na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zarządzenie wraz z załacznikiem

 

 „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013”

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy na rok 2013

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Rocznego programu współpracy Gminy Marklowice na rok 2013.

 Protokół z dnia 17 października 2012 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 1 października r. do  16 października 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie - pożytek publiczny

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2012
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 5 stycznia 2012 roku


w sprawie: rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice  w dziedzinie „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ” oraz „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku z
Uchwałą Rady Gminy Marklowice Nr XV/74/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 , ust. 3 ustawy ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2012.

Wójt Gminy Marklowice
zarządza, co następuje:

§ 1

Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinach „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” i „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na 2012 rok oraz przyznać dotacje w kwocie 102.750,00 zł. na dofinansowanie zadań zgodnie ze zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1.
§ 2

Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Pionowi Spraw Społecznych Urzędu Gminy Marklowice.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.4.2012
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 5 stycznia 2012 r.

Zadanie Nr 1 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 1. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „Spójnia” 4.500,00
2. Towarzystwo Miłośników Marklowic 10.000,00
3. Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet 3.500,00
4. Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu Aplauz 27.000,00Zadanie Nr 2 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy  53.250,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „WON-HYO” 4.500,00

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00