Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 19 styczeń 2018

konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Marklowice dotyczące projektu uchwały w sprawie: programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2018 r

Wójt Gminy Marklowice

informuje, iż w dniach od 11.01.2018 r. do 25.01.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Marklowice dotyczące projektu uchwały w sprawie: programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2018 r.
Uwagi i opinie do projektu można składać do 25.01.2018 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie proszę wpisać konsultacje społeczne.

projekt uchwały

w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050 . 90 . 2017

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na rok 2018".

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz w oparciu o uchwałę nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt  Gminy Marklowice

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych na rok 2018", zwanej dalej „Podmiotami".Konsultację przeprowadza się w celu poznania opinii na temat „Programu".

§ 2

Określa się:

1)      termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 3 listopada 2017 r.

2)      termin zakończenia konsultacji na dzień 16 listopada 2017  r.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie  na stronie BIP Gminy Marklowice www.marklowice.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pion Spraw Społecznych Urzędu Gminy.

§ 5

Opinie należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA

Konsultacje

Projekt Uchwały

Konsultacja projektu uchwały Rady Gminy Marklowice

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń.

Projekt Uchwały - czytaj (.pdf)


Informujeny, że zmieniła się treść projektu uchwały, prosimy o zapoznanie się z nowym projektem. Uległ zmianie również termin składania uwag i opini z 16 stycznia na 23 stycznia 2018 r.

Projekt Uchwały - czytaj (.pdf)

Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Marklowice do zgłaszania opinii do Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   

Uwagi wniesione przez Państwa pozwolą na opracowanie efektywnego programu współpracy.

Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą być uwzględnione w procesie konsultacji.

Wypełniony formularz należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2017 roku.

Zarządzenie i formularz w sprawie przeprowadzenia konsultacji + Program i Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Strona 1 z 9

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00