Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 16 grudzień 2018

Posiedzenia Rady Gminy

Obrady II Sesji Rady Gminy Marklowice - 30.11.2018 r.

Informuje się, że w dniu 30 listopada  2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady II Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
II Sesji Rady Gminy Marklowice
VII Kadencji
w dniu 30 listopada 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Marklowice z dn. 22.11.2018 r.

4. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,    
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu październiku – ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.

6   Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) uchwalenia "Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" – ref. Przew. Rady,
b) uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Marklowice na rok 2019 r. - ref. j. w.
c) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – ref. Sekretarz Gminy,
d) powierzenia reprezentowania Gminy Marklowice w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. Wójt Gminy,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta,
f) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej – ref. j. w.
g) stawek podatku od środków transportowych – Skarbnik Gminy,
h) stawek podatku od nieruchomości – ref. j. w.
i) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. j. w.,
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018-2023 – ref. j. w.
k) udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Marklowice,Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – ref. Sekretarz Gminy.

7. Wolne głosy i wnioski.
8.  Zamknięcie obrad  II  Sesji Rady Gminy Marklowice.

I Sesja Rady Gminy Marklowice VII Kadencji

sesja 7 kadencja 2018

POBIERZ

XLI Sesja Rady Gminy

Informuje się, że w dniu 17 października 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XLI  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Czytaj więcej...

Informuje się, że w dniu 4 października 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XL Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad
XL Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 4 października 2018 roku

Czytaj więcej...

XXXIX Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji

Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIX  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 28 czerwca 2018 roku.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu maju 2018r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta na temat dodatkowych ważniejszych działań podejmowanych w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdr. - ref. Delegat Radny A. Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śląskim – ref. Delegat Radny W. Mika.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2017 rok” .
 
6.1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2017 rok” - ref. Inspektor M. Bartosik.

6.2. zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy Marklowice t. j.: Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej raz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o „Sprawozdaniu Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz o „Sprawozdaniu Finansowym Gminy Marklowice  za 2017 rok” . ref. Przewodnicząca Rady.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie – rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2017 rok” - ref. j.w.

6.4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

7.5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,

7.6. podjęcie uchwały w sprawie – udzielenia Wójtowi Gminy Marklowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Marklowice – ref. Kierownik  OPS K. Malina,
b) zasad usytuowania na terenie gminy Marklowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – ref. Sekretarz Gminy,
c) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Marklowice – ref. jw.,
d) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – ref. j.w,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor M. Bartosik,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice – ref. jw.
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - zachodnią część ul. Wiosny Ludów pomiędzy ulicami Orlą  i Wantuły – ref. Zastępca Wójta.
h) zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25.06.2015 r. dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marklowice – ref. j. w.,
i) wynagrodzenia Wójta Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
j) uchylenia uchwały Nr XXXVII/197/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku – ref. Radca Prawny.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 7

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00