Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 26 kwiecień 2018

Posiedzenia Rady Gminy

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 26.04.2018 r.

Informuje się, że w dniu 26 kwietnia 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 26 kwietnia 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.  

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. „Przyjęcie Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok” – podjęcie uchwały w/w sprawie.   


6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,    
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu marcu 2018 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat Radny W. Mika,
g) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. Delegat Radny A. Kądziela.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
b) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. z późniejszymi zmianami – ref. j. w.
c) przystąpienia do konkursu ”Zielona Pracownia 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ref. j. w.
d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta,
e) określenia zasad korzystania z regulamin placu zabaw znajdującego się na terenie zalewiska                 Z- 06 oraz regulamin zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum Rekreacji – ref. Dyrektor GZGk J. Pawelec
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018–2023 – ref. Inspektor M. Bartosik,
g)  uchylenia Uchwały Nr XXXVI/195/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku – ref. Sekretarz Gminy
h) podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ref. j. w.

8. Do wiadomości pismo:
a) Polskiej Grupy Górniczej w sprawie usprawnienia procedur przetargowych w zakresie likwidacji szkód górniczych..

9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad  XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że dniu 4 kwietnia 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXVI -  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 4 kwietnia 2018 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.   Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ref. Sekretarz Gminy,
b) upoważnienia Wójta Gminy Marklowice do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu ”Pogłębianie i rozwój współpracy gmin Stonava i Marklowice”  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – ref. Zastępca Wójta.
4. Zamknięcie obrad  XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 8 marca 2018 roku

Informuje się, że dniu 8 marca 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 8 marca 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 roku.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5.  „Remonty obiektów gminnych” - ref. Zastępca Wójta.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu styczniu 2018 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) podziału Gminy Marklowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Marklowice,
b) warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
c) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2018 r.,
d)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
8. Do wiadomości pismo:
a) OPS Marklowice w sprawie  rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny …)
b) GZOPO w sprawie wysokości rocznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad  XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 1 lutego 2018 roku

Informuje się, że dniu 1 lutego 2018 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIV  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 1 lutego 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2017 roku.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza potrzeb, planów i możliwości inwestycyjnych Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Wójt Gminy.

6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Wójt Gminy,   
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu grudniu 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f)  ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat do Związku Radny Wiesław Mika.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice obejmującego centralną część gminy,  o pow. ok. 56 ha,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie:"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Marklowicach,
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018”,
d)  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
e) regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń,
f) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,

8. Wolne głosy, wnioski i  zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zamknięcie obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice VI Kadencji w dniu 20 grudnia 2017 roku

Informuje się, że dniu 20 grudnia 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 20 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 28 listopada 2017 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca  Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu listopadzie 2017 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju - ref. delegat do Związku Aleksander Kądziela,

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
b) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice  lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – ref. j.w.
c)  określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. Zastępca Wójta.
d) uchwalenie budżetu gminy Marklowice na 2018 rok - ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
1/ przedstawienie projektu uchwały,
2/ przedstawienie opinii i wniosków komisji,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Marklowice uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Marklowice,
4/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2018 rok.
e) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2018-2023 - ref. j.w.
1/ przedstawienie projektu uchwały
2/ przedstawienie opinii komisji,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie WPF gminy Marklowice na lata 2018-2023,
4/ głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Marklowice na lata 2018-2023.
f)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2017-2023.

7. Przyjęcie Planów Pracy na 2018 rok:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

8. Przyjęcie Sprawozdań z działalności w roku 2017:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju,
3) Komisji Spraw Społecznych,
4) Rady Gminy Marklowice.

9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad  XXXIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 6

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00