Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 19 październik 2018

Posiedzenia Rady Gminy

XLI Sesja Rady Gminy

Informuje się, że w dniu 17 października 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XLI  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Czytaj więcej...

Informuje się, że w dniu 4 października 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XL Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad
XL Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 4 października 2018 roku

Czytaj więcej...

XXXIX Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji

Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXIX  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXIX Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 28 czerwca 2018 roku.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu maju 2018r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta na temat dodatkowych ważniejszych działań podejmowanych w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdr. - ref. Delegat Radny A. Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK w Wodzisławiu Śląskim – ref. Delegat Radny W. Mika.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2017 rok” .
 
6.1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2017 rok” - ref. Inspektor M. Bartosik.

6.2. zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy Marklowice t. j.: Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej raz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o „Sprawozdaniu Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz o „Sprawozdaniu Finansowym Gminy Marklowice  za 2017 rok” . ref. Przewodnicząca Rady.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie – rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2017 rok” - ref. j.w.

6.4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

7.5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,

7.6. podjęcie uchwały w sprawie – udzielenia Wójtowi Gminy Marklowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.

a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Marklowice – ref. Kierownik  OPS K. Malina,
b) zasad usytuowania na terenie gminy Marklowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – ref. Sekretarz Gminy,
c) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Marklowice – ref. jw.,
d) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – ref. j.w,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor M. Bartosik,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice – ref. jw.
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - zachodnią część ul. Wiosny Ludów pomiędzy ulicami Orlą  i Wantuły – ref. Zastępca Wójta.
h) zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25.06.2015 r. dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marklowice – ref. j. w.,
i) wynagrodzenia Wójta Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
j) uchylenia uchwały Nr XXXVII/197/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku – ref. Radca Prawny.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Marklowice.

24 maja 2018 r. XXXVIII Sesjia Rady Gminy Marklowice.

Informuje się, że w dniu 24 maja 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVIII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad
XXXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 24 maja 2018 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach – ref. Dyrektor Zakładu Jacek Pawelec.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu kwietniu 2018 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji.
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Marklowice,
b) regulaminu korzystania z zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum
Rekreacji - Słoneczna Wyspa w Marklowicach,
c) przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Marklowice”,
d) przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice”,
e) zaciągnięcia pożyczki na warunkach preferencyjnych w WFOŚiGW w Katowicach na
finansowanie zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2018 rok” - ref. Zastępca Wójta,
f) zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marklowice – j. w.
g) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor M. Bartosik.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 26.04.2018 r.

Informuje się, że w dniu 26 kwietnia 2018 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady XXXVII  Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice
VI Kadencji
w dniu 26 kwietnia 2018 roku

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice.  

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. „Przyjęcie Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok” – podjęcie uchwały w/w sprawie.   


6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,    
c) w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu marcu 2018 r. - ref.  Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e)  z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat Radny W. Mika,
g) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. Delegat Radny A. Kądziela.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
b) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. z późniejszymi zmianami – ref. j. w.
c) przystąpienia do konkursu ”Zielona Pracownia 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ref. j. w.
d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta,
e) określenia zasad korzystania z regulamin placu zabaw znajdującego się na terenie zalewiska                 Z- 06 oraz regulamin zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum Rekreacji – ref. Dyrektor GZGk J. Pawelec
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018–2023 – ref. Inspektor M. Bartosik,
g)  uchylenia Uchwały Nr XXXVI/195/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku – ref. Sekretarz Gminy
h) podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – ref. j. w.

8. Do wiadomości pismo:
a) Polskiej Grupy Górniczej w sprawie usprawnienia procedur przetargowych w zakresie likwidacji szkód górniczych..

9. Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad  XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 7

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00