Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 23 styczeń 2019

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisjii ITR i SSP w dniu 24.01.2019 r.

Informuje się, że wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r., o godz. 16.00.

 

Porządek wspólnego  posiedzenia
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
i  Komisji Spraw Społecznych
VII Kadencji
w dniu 24 stycznia 2019 roku

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 13.12.2018 r.
4. Tematy: Plan imprez gminnych w 2019 r. oraz organizacja: Koncertu wiosennego, Dni Marklowic, Biesiady Gwarkowej i Dożynek  - ref. Inspektor Pionu SSP B. Wodecka.
5. Przedstawienie koncepcji architektonicznej w zakresie zabudowy pionu windy osobowej w budynku Urzędu Gminy Marklowice – ref. inż. Marek Dziwoki z Biura Projektowo Technicznego w Rybniku.
6. Organizacja uspokojenia ruchu na drogach gminnych – dyskusja.

7 . Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących  sprawach:
a) statutu Gminy Marklowice – ref. Sekretarz Gminy,
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – ref. j. w.
c) udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe – ref. Zastępca Wójta,

8. Rozpatrzenie pism w sprawie:
a) zorganizowania dla chorych dzieci zajęć w formie półkolonii podczas ferii zimowych i wakacji letnich – ref. Inspektor Pionu SSP  B. Wodecka,
b) uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ul. Szymanowskiego – ref. Zastępca Wójta.

9. Do wiadomości:
a) pismo PGG w sprawie – odtworzenia znaków granicznych w rejonie ul. Długiej w Marklowicach,
b) ZDW w sprawie – organizacji ruchu na odcinku drogi woj. nr 932 w Marklowicach,
c) pismo Urzędu Gminy w sprawie – przejęcia przez gminę działek przy ul. Kilińskiego w Marklowicach,
d) pismo GZOPO w sprawie - średnich wynagrodzeń nauczycieli.

10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji ITR i SSP w dniu 13 grudnia 2018 roku

Informuje się, że wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 13 grudnia b.r. (czwartek), o godz. 16.00.

 

Porządek wspólnego posiedzenia
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
i Komisji Spraw Społecznych
VII Kadencji
w dniu 13 grudnia 2018 roku

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ITR i SSP z dn. 6.12.2018r.
4. Przedstawienie Projektu Planu Ruchu PGG S. A. Oddział KWK Jankowice i Oddział KWK Marcel na okres 1.02.2019 r.- 31.12.2021 r. - ref. Przedstawiciele KWK „Marcel” i KWK „Jankowice”.
5. Przedstawienie wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - wschodnią część ul. W. Ludów oraz rejon ul. Astrów i Jabłoniowej - ref.  Projektantka Firmy SYNTAX z Gliwic Małgorzata Łapeta,
6. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2014 i 2015 – ref. Zastępca Wójta.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących  sprawach:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – ref. Kierownik OPS K. Malina,
b) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” - ref. j. w.
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice  - ref. Zastępca Wójta,
d) przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Marklowice na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” - ref. j. w.
e) zmiany uchwały Nr XXXIII/180/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczącej określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. j. w.
f) budżetu Gminy Marklowice na 2019 rok – ref. Wójt i Skarbnik Gminy.
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2019-2023 – ref. j. w.
8. Propozycje do Planów Pracy – Komisji ITR i SSP na 2019 rok (proszę o przygotowanie propozycji).

9  Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji ITR i SSP w dniu 6.12.2018 r.

Informuje się, że wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r.o godz.17:00.

 

Porządek wspólnego posiedzenia
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
i Komisji Spraw Społecznych
VII Kadencji
w dniu 6 grudnia 2018 roku

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 26 listopada 2018 r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) budżetu Gminy Marklowice na 2019 rok – ref. Wójt i Skarbnik Gminy.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji ITR i SSP w dniu 26.11.2018 r.

Informuje się, że wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek), o godz.16:00.

 

Porządek wspólnego posiedzenia
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych
VII Kadencji w dniu 26 listopada 2018 roku


1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (guorum).
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marklowice na rok 2019" – ref. Inspektor Cz. Somerlik
b) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – ref. j. w.
c) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – ref. Sekretarz Gminy
d) udzielenia dotacji dla Woj. Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl., (pismo Szpitala…)- ref. j. w.
e) stawek podatku od środków transportowych – ref. Skarbnik Gminy
f) stawek podatku od nieruchomości – ref. j. w.

4. Rozpatrzenie pism w sprawie:
a)  wykonania przejścia dla pieszych – ref. Zastępca Wójta,
b)  uporządkowania działek – ref. j. w.

5. Wolne głosy i wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji ITR i SSP - 21.06.2018 r.

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 21 czerwca 2018 roku

 

O godz. 15.30 – zbiórka i wizja na obiekcie budynku byłego przedszkola przy ul. Wyzwolenia 136

1.  Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ITR z dnia 22 maja 2018 r. i z posiedzenia Komisji SSP z dnia 15 maja 2018 r.

4. Planowane remonty w placówkach oświatowych – informacja pisemna.
5. Zapoznanie się z wprowadzeniem e-sesji, kosztami i rozwiązaniami z tym zadaniem związanymi - ref. Inspektor M. Burszczyk.
6. Zapoznanie się z propozycjami dodatkowego wyposażenia boiska przy byłej SP 3  w Marklowicach Górnych - ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Marklowice – ref. Kierownik  OPS K. Malina.,
b) zasad usytuowania na terenie gminy Marklowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – ref. Sekretarz Gminy,
c)  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Marklowice – ref. jw.,
d) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – ref. j.w,
e)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor M. Bartosik.
f)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice – ref. j.w.
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - zachodnią część ul. Wiosny Ludów pomiędzy ulicami Orlą i Wantuły – ref. Zastępca Wójta

8. Rozpatrzenie sprawy:
a) wykreślenia prawa służebności drogowej z księgi wieczystej nr GL1W/00024726/0, na działce   nr 742/37 – ref. Zastępca Wójta.

9.  Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 10

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00