Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 18 listopad 2018

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji ITR i SSP - 21.06.2018 r.

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 21 czerwca 2018 roku

 

O godz. 15.30 – zbiórka i wizja na obiekcie budynku byłego przedszkola przy ul. Wyzwolenia 136

1.  Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ITR z dnia 22 maja 2018 r. i z posiedzenia Komisji SSP z dnia 15 maja 2018 r.

4. Planowane remonty w placówkach oświatowych – informacja pisemna.
5. Zapoznanie się z wprowadzeniem e-sesji, kosztami i rozwiązaniami z tym zadaniem związanymi - ref. Inspektor M. Burszczyk.
6. Zapoznanie się z propozycjami dodatkowego wyposażenia boiska przy byłej SP 3  w Marklowicach Górnych - ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Marklowice – ref. Kierownik  OPS K. Malina.,
b) zasad usytuowania na terenie gminy Marklowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – ref. Sekretarz Gminy,
c)  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Marklowice – ref. jw.,
d) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – ref. j.w,
e)  zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. Inspektor M. Bartosik.
f)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice – ref. j.w.
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - zachodnią część ul. Wiosny Ludów pomiędzy ulicami Orlą i Wantuły – ref. Zastępca Wójta

8. Rozpatrzenie sprawy:
a) wykreślenia prawa służebności drogowej z księgi wieczystej nr GL1W/00024726/0, na działce   nr 742/37 – ref. Zastępca Wójta.

9.  Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

22 maja 2018 roku posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

Informuje się, że dniu 22 maja 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

Porządek Posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju VI Kadencji w dniu 22 maja 2018 roku

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 15 maja 2018 r.

4. Informacja na temat przydomowych oczyszczalni ścieków – ref. Dyrektor GZGK            J. Pawelec.

5.   Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:

a) regulaminu korzystania z zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum Rekreacji - Słoneczna Wyspa w Marklowicach – ref. Dyrektor GZGK Jacek Pawelec,

b) regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Marklowice - ref. j. w.

c) zaciągnięcia pożyczki na warunkach preferencyjnych w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2018 rok" - ref. Zastępca Wójta,

d)  zmiany uchwały Nr VIII/43/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marklowice – j. w.

6.  Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Spraw Społecznych

Informuje się, że dniu 15 maja 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji
w dniu 15 maja 2018 roku
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ITR z dnia 19.04.2018 r. i z posiedzenia Komisji SSP z dnia 11.04.2018 r.
4. Zaopiniowanie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu gminy Marklowice za 2017 rok” oraz Sprawozdanie Finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego za 2017 rok – ref. Inspektor Pionu FB M. Bartosik.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2017 rok oraz Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok,
b) udzielenia Wójtowi Gminy Marklowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
c) przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Marklowice” - ref. Cz. Somerlik,
d) przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice” - ref. j.w.,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok – ref. M. Bartosik.
6. Informacja na temat organizacji Dni Marklowic – ref. Cz. Somerlik.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 19.04.2018 r.

Informuje się, że dniu 19 kwietnia 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju.

 

Porządek Posiedzenia
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
VI Kadencji
w dniu 19 kwietnia 2018 roku


1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR z dnia 22 marca 2018 r. 
4.  „Gospodarka odpadami komunalnymi”  - ref. Zastępca Wójta.
5. Przedstawienie projektu przebudowy ulicy Kilińskiego – ref. Zastępca Wójta.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta P. Galus,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018-2023 - ref. Inspektor  
    Pionu FB Magdalena Bartosik,
c) określenia zasad korzystania z regulamin placu zabaw znajdującego się na terenie zalewiska z 06 oraz regulamin zamku dmuchanego znajdującego się na terenie Gminnego Centrum Rekreacji – ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 11 kwietnia 2018 roku

Informuje się, że dniu 11 kwietnia (środa) 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych.

 

Porządek Posiedzenia
 Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 11 kwietnia 2018 roku

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26 lutego 2018 roku.

4.Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za 2017 rok - ref. Kier GBP J. Węglorz.
4.1. Przyjęcie i zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok - głosowanie.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w następujących sprawach:
a)  przyjęcia „Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2017 rok”
b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice – ref. Dyrektor GZOPO J. Tomaszewska,
c) zmiany uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. z późniejszymi zmianami – ref. j.w.
d) przystąpienia do konkursu ”Zielona Pracownia 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ref. j. w.


6.  „Akcja Lato 2018” - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży -  ref. Inspektor Pionu SSP Cz. Somerlik.
7. „Opieka Społeczna” - „Asystent rodziny” - ref. Kierownik OPS K. Malina.
8. Rozpatrzenie pism:
a) Posła Jarosława Sachajko w sprawie – podjęcia uchwały dot. wstrzymania przekazywania środków fin. dla Izb Rolniczych,

9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 10

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00