Logo Gminy Marklowice
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego

Informacja w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:
    1. Administratorem pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Marklowice reprezentowana przez Wójta Gminy Marklowice. 
Dane adresowe Urzędu Gminy Marklowice: 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, tel. 32 4592800.
    2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Jordan tel. 324592825, iodo@marklowice.pl
    3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych, zleconych oraz wynikających z podpisanych umów i porozumień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Gminy Marklowice przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora,
    4. W Urzędzie Gminy Marklowice przetwarzane są dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane osobowe zwykłe w zależności od celu i podstawy przetwarzania, 
    5. Dane osobowe pozyskane są od klientów urzędu, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań,
    6. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
    7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych,
    8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
    9. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo ograniczenia przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 
  lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
- prawo do przenoszenia danych.
    10. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
    11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
    12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.