Logo Gminy Marklowice
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzula ws. monitoringu wizyjnego

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujmy, iż:
    1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, tel. 324592800.
    2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail iodo@marklowice.pl, tel. 324592825.
    3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Urzędu Gminy Marklowice zlokalizowane przy ul. Wyzwolenia 71, w Marklowicach.
    4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek urzędu (wejście/wyjście z budynku, korytarz na parterze budynku) oraz obszar wokół budynku urzędu (chodniki, parkingi).
    5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez okres do 20 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
    6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
    7. Urząd Gminy zabezpiecza zdarzenia w celach dowodowych zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców oraz pracowników.
    8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane na wniosek, organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
    9. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa – art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994 t.j.)
    10. Państwa dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Urzędu Gminy Marklowice i przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
    11. Jeżeli Państwa zdaniem, przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
    12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.