Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 23 listopad 2017

Artykuły

OPS zaprasza na Spotkanie Wigilijne

wigilia ops 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach organizuje w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek)  uroczystą Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w Domu Przyjęć DUET w Marklowicach.

Zapisy przyjmują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach w dniach od 20 listopada do 1 grudnia w budynku Urzędu Gminy Marklowice – parter pokój 111, 116 i 117 oraz pod numerem telefonu (32) 4550684.

OGŁOSZENIE

w dniu jutrzejszym tj. 29.08.2017 r. (wtorek) Pśrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7.30 - 8.30 i 11.00 - 15.30 a świadczenia rodzinne do godz. 17.00.

Zmiana godzin urzędowania działu Świadczeń Rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2017r. ulegną zmianie godziny urzędowania działu świadczeń rodzinnych w następujący sposób:

PONIEDZIAŁEK 7:30-15:30
WTOREK 7:30-17:00
ŚRODA 7:30-15:30
CZWARTEK 7:30-17:00
PIĄTEK 7:30-15:30

Ponadto informuje się, że od dnia 1 września dział świadczeń rodzinnych będzie urzędował w następujący sposób:

PONIEDZIAŁEK 7:30-15:30
WTOREK 12:00-15:30
ŚRODA 7:30-15:30
CZWARTEK 7:30-15:30
PIĄTEK 7:30-15:30

OPS informuje o nowych formularzach do świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że od dnia 1 sierpnia można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2017/2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2017 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych - do 15 października 2017 r.
Wnioski do pobrania w siedzibie OPS w Marklowicach (parter, pokój 117) lub w  załącznikach poniżej.
Zakupy artykułów do celów edukacyjnych mogą być dokonywane od lipca poprzedzającego rok szkolny.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

  • pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
  • odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenia o dochodach,
2) wyrok sądu w sprawie otrzymywania alimentów,
3) dochód z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 h przeliczeniowego.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w OPS Marklowice, budynek Urzędu Gminy, pokój nr 117 (parter). Informacji na temat stypendiów szkolnych udziela pracownik Anita Grobelny pod numerem tel. (32) 4550684.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego, jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Strona 1 z 9

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00