Logo Gminy Marklowice

2013

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 16,7 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 87,76 %
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0 %