Logo Gminy Marklowice

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać papierowo w siedzibie tutejszego organu przy ulicy Wyzwolenia 71 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.

- wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania
- dodatek jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
- przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym.
- odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
- nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
- do wniosku musi być wpisany numer rachunku bankowego oraz adres poczty elektronicznej (informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana jedynie na podany adres e-mail).
- przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
- wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
Ustalając wysokość dodatku osłonowego obowiązuje zasada tzw. złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

KWOTY DODATKU OSŁONOWEGO 

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 procent i wynosi rocznie:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku osłonowego są udzielane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerem tel. 32 455 06 84.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności