Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 21 luty 2018

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji ITR i SSP w dniu 25.01.2018 r.

Informuje się, że dniu 25 stycznia 2018 roku, o godz. o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 25 stycznia 2018 roku


1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 20 grudnia 2017 roku.

4.  Wizja w rejonie Zalewiska Z - 06 -  zbiórka przy zalewisku o godz. 16.00
5.  Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:  godz. 17.00
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice obejmującego centralną część gminy,  o pow. ok. 56 ha – ref. Przedstawiciele Pracowni Urbanistycznej,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie:"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Marklowicach – ref. Zastępca Wójta,
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018” - ref. Inspektor P. SSP Cz. Somerlik,
d)  warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – ref. j.w.,
e) regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń – ref. Dyrektor GZOPO J. Tomaszewska.

6. Ustalenie zakresu prac inwestycyjnych na 2018 rok – ref. Wójt Gminy.

7.  Rozpatrzenie pism:
1) odpowiedź na wniosek Komisji ITR i SSP w sprawie - montażu windy osobowej w budynku urzędu gminy,
2) GZGK w sprawie - rozbudowy zaplecza komunalnego przy ulicy Cmentarnej 9 – ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec,
3) p. J. Szubskiego w sprawie - odbioru odpadów wielkogabarytowych.
 
8. Do wiadomości:
1) stanowisko Rady Gminy Rząśnia, Sulmierzyc oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce  i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyrażające protest przeciw projektowi ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej.

9.  Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 18 grudnia 2017 roku

Informuje się, że dniu 18 grudnia 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 18 grudnia 2017 roku


1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 23 listopada 2017 roku.

4.  Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok -  ref. Wójt Gminy i Inspektor P. FB M. Bartosik  (materiały w dniu komisji).
b) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018-2023 – ref. j.w.
c) ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,rolnego            i leśnego – ref. Inspektor P. FB M. Bartosik,
d) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice  lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – ref. j.w.
e) zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok – ref. j.w. (mat. w dniu komisji – uchwała czyszcząca budżet).
f) określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. Zastępca Wójta.

5.  Zaopiniowanie sprawy:   (Komisja ITR)
a) zajęcie stanowiska w sprawie – asfaltowania ścieżki rowerowej wokół zalewiska Z-06,
b) nabycia działek pod drogę ul. Goplany

6. Ustalenie planów Pracy na 2018 rok:
1) Komisji ITR,
2) Komisji SSP.

7.  Wolne głosy i wnioski.

8.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie komisji ITR i SSP w dniu 23.11.2017 r.

Informuje się, że dniu 23 listopada 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 23 listopada 2017 roku

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 8 listopada 2017 roku.

4. Temat: Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
4.1. budżetu Gminy Marklowice na 2018 rok,
4.2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marklowice na lata 2018-2023.

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)  przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok  - ref. Inspektor P. SSP Cz. Somerlik,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta
c) stanowiska w sprawie opieszałości przy realizacji napraw z tytułu szkód górniczych – ref. j.w. (mat. w dniu komisji),
d) ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej - stanowiska w sprawie opieszałości przy trealizacji napraw z tytułu szkód górniczych – ref. Inspektor P. FB Magdalena Bartosik.

6.  Zaopiniowanie sprawy:   (Komisja ITR)
1)  zmiany stawek czynszu, najmu i dzierżawy gruntów komunalnych – ref. Zastępca Wójta,
2) komunalizacji działek – ref. j.w.


7. Do wiadomości:
1) opinia prawna dotycząca - zakupu minibusa dla potrzeb stowarzyszeń i klubów.

8. Wolne głosy i wnioski.
9.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Komisje Rady Gminy 8 listopada

Informuje się, że dniu 8 listopada 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji
w dniu 8 listopada 2017 roku

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 19 października 2017 roku.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:

a/ stawek podatku od nieruchomości – ref. Wójt Gminy,

b) informacja nt podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego – ref. j.w.

c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" - ref. Inspektor P.SSP Cz. Somerlik.

5. Przedstawienie zasad udzielania pomocy mieszkańcom gminy przy wymianie źródeł ogrzewania w 2018 roku – ref. Wójt i Zastępca Wójta.

6. Do wiadomości:

a) pismo w sprawie remontu odcinka drogi woj. 932 ul. Wyzwolenia.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych VI Kadencji w dniu 19 października 2017 roku.

Informuje się, że dniu 19 października 2017 roku, o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek
wspólnego  posiedzenia
 Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
oraz Komisji Spraw Społecznych
VI Kadencji
w dniu 19 października 2017 roku

1.   Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 14 września 2017 roku.

4. Tematyka:
Komisja SSP – „Ochrona Zdrowia”.
a) Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ref. Gabriela Pośpiech.
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – ref. Inspektor Pionu SSP Czesława Somerlik,

5. Zaopiniowanie pism powodujące zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – Kom. SSP i ITR.
a/ pismo Biblioteki Publicznej - zwiększenie dotacji,  kwota 2.500,00 zł,
b/ pismo OPS – Domy Pomocy Społecznej, kwota 10.000,00 zł – ref. Kierownik OPS K. Malina,

6. Zaopiniowanie projetów uchwał sesyjnych w następujących sprawach - Kom. SSP i ITR :
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach – ref. Dyrektor GZOPO J. Tomaszewska,
b) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach-ref. j. w.
c) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej – ref. Zastępca Wójta,
d) zczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Marklowice  lub  jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – ref. Gł. Księgowa J. Mrozek,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2017 rok – ref. Inspektor M. Bartosik.

7. Komisja ITR:
1. Przedstawienie Zarzadzenia Wójta Gminy w sprawie – przyjęcia procedury poboru prób popiołu oraz paliwa w ramach kontroli kotłowni, prowadzonych przez Gminę Marklowice w obrębie nieuchomości, na których dla potrzeb grzewczych wykorzystuje się paliwa stałe – ref. Zastępca Wójta.

8. Do wiadomości:
a) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
b) pismo p. Beaty Błatoń w sprawie remontu ul. Rzemieślniczej.
c) pismo Gminy Mszana w sprawie budowy drogi b. Szymanowskiego.

9. Wolne głosy i wniski.
10.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 8

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00