Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Projekty RPO

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie gminy Marklowice

Gmina Marklowice
realizuje zadanie:
„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie gminy Marklowice”.

w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy projekt obejmuje demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz zastąpienie ich wyrobami nieszkodliwymi (blachodachówką ) w 50 lokalizacjach na terenie Marklowic (gminy Marklowice). Projektem objętych jest łącznie 65 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych znajdujących się na terenie indywidualnych gospodarstw domowych.
Łączna powierzchnia dachów zawierających płyty azbestowo-cementowe we wszystkich 65 budynkach objętych projektem wynosi 6.268,05 m2 tj. 68,95 ton zgodnie z metodologią z "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marklowice".
Planowanym efektem projektu jest wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie 68,0 t wyrobów zawierających azbest.
Realizacja projektu poprzez zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest przyczyni się niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) przyjętego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (projekt jest zgodny z typami przedsięwzięć wymienionych w tym priorytecie inwestycyjnym) w ramach V osi priorytetowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020. Realizacja projektu poprzez zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest przyczyni się również niewątpliwie do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest) przyjętego w ramach działania 5.2-Gospodarka odpadami i poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT dla V osi priorytetowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów opisanych w SZOOP RPO WSL 2014-2020.
Przedmiotowy projekt realizowany jest przez członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Gminę Marklowice.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu zdiagnozowanego w Strategii RIT Subregionu Zachodniego w pkt III.1.3 Ochrona środowiska, jakim jest problemem odpadów azbestowych. Diagnoza wskazuje, że elementy azbestowe znajdują się na różnego rodzaju obiektach: od domów, bloków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej po obiekty i zakłady przemysłowe. Zarówno w przypadku wyrobów zawierających azbest jak i płyt azbestowo – cementowanych samorządy Subregionu Zachodniego posiadają jedne z największych wskaźników ilości tego typu wyrobów na swoim obszarze.
Cel przedmiotowego projektu, którym jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest) jest zbieżny z celem szczegółowym C2.2.1.1. Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i azbestowych w ramach działania D2.2.1 Bezpieczne gospodarowanie odpadami i priorytetu P2.2 Ochrona zasobów przyrody dla realizacji celu strategicznego Subregionu Zachodniego CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji określonych w Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Realizacja powyższego celu wyraźnie wskazuje dążenie do zwiększenia ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych, co spowoduje zmniejszenie presji na środowisko naturalne, a także poprawę jakości życia ludzi, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska i wpłynie na zminimalizowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.
Realizacja projektu i jego celów jest zgodna z misją RIT Subregionu Zachodniego - RIT Subregionu Zachodniego narzędziem niwelującym oddziaływanie zdefiniowanych obszarów problemowych oraz pogłębiającym integrację i współpracę samorządów Subregionu Zachodniego oraz z wizją Subregionu Zachodniego - Subregion Zachodni jako obszar zrównoważonego i trwałego rozwoju, stwarzającego mieszkańcom korzystne warunki życia i pracy w wolnym od emisji środowisku, w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie i dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, zapewniający możliwości adaptacyjne swoim mieszkańcom w obliczu dynamicznych przemian dotykających region.

Wartość projektu 1.181.271,35
Wydatki kwalifikowane 950.245,14
Wkład Funduszy Europejskich 807.708,37
Umowa o dofinansowanie podpisana 22.05.2017 r.

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.