Logo Gminy Marklowice

BON ENERGETYCZNY – Nowe świadczenie od dnia 1 sierpnia 2024r.

12 czerwca 2024 r. została opublikowana ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta wprowadza nowe świadczenie pieniężne tj.: Bon energetyczny. 

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo:

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok, zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz 
- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Obowiązuje również tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Na podstawie art. 2 ust. 7-9 ww. ustawy o bonie energetycznym, bon ten przyznaje się w wysokości:

- 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Ale jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

- 600 zł   – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 800 zł   – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Druk wniosku będzie dostępny niezwłocznie po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw energii. 

Wniosek o wypłatę bonu będzie rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

WNIOSKI O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2024 R. DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

W razie pytań, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach udzielą informacji pod numerem tel.  32 455 06 84.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności