Logo Gminy Marklowice
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Czyste Powietrze

 

W Urzędzie Gminy Marklowice działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu. Zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, II piętro, pok. 315. Konsultacje telefoniczne prowadzone są w punkcie codziennie w godzinach pracy urzędu. Wizyty w punkcie oraz składanie wniosków są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 45-92-837 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą pomoc:

- informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,
- wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,
- wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

1. Program jest dedykowany osobom zamieszkującym budynki jednorodzinne bądź lokale wyodrębnione w budynkach wielorodzinnych – które chcą wymienić dotychczasowe  źródło ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy na kocioł ekologiczny, w tym m.in. pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł pelletowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy. Dodatkowo osoby, które starają się o dotację na wymianę źródła ciepła, mogą również otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji c.o/c.w.u, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperację). Osoby, które już wcześniej dokonały wymiany źródła ciepła, wciąż mogą liczyć na dotację do docieplenie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, po spełnieniu warunków Programu. Więcej informacji o programie, wysokości możliwego dofinansowania, warunkach do spełnienia oraz formach udzielania dofinansowania można zasięgnąć u pracowników gminnego punktu konsultacyjnego lub na stronach Programu:
Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Strona WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Strona z dokumentacją programową: https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

UWAGA! Dotacja z „Czystego Powietrza” na wymianę źródła ciepła może być łączona z dotacją na ten sam cel uzyskaną z dotacji gminnej.

2. Efekty wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Marklowice.

Stan na dzień 31.12.2023r.

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 223
- Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 209
- Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 161
- Kwota wypłaconych dotacji - 1.677.543,88 zł.

 

Dla kogo? 
Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Na co? 
Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. ,

Ile? 
Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny. 
Filmy instruktażowe wypełniania wniosku: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/filmy-instruktazowe/  
Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80 
Strona www programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Operator programu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej